Güvenlik bilgisi tanımlama açıklaması

Risk bildirimi
HAZARD STATEMENTS
Risk bildirimi

72 ayrı ve 17 kombine tehlike bildirimi vardır
There are 72 individual and 17 combined Hazard statements

Fiziksel tehlike Physical hazards

H200 Unstable explosives Kararsız patlayıcılar.
H201 Explosive; mass explosion hazard Patlayıcılar, büyük ölçekli patlama tehlikesi.
H202 Explosive, severe projection hazard Patlayıcılar, ciddi jet tehlikesi.
H203 Explosive; fire, blast or projection hazard Patlayıcı maddeler, yangın, patlama veya jet tehlikesi.
H204 Fire or projection hazard Yangın veya püskürtme tehlikesi.
H205 May mass explode in fire Yangında büyük bir patlama meydana gelebilir.
H220 Extremely flammable gas Çok yanıcı gaz.
H221 Flammable gas Yanıcı gaz
H222 Extremely flammable aerosol Son derece yanıcı aerosol
H223 Flammable aerosol Yanıcı aerosol
H224 Extremely flammable liquid and vapour Son derece yanıcı sıvı ve buhar
H225 Highly flammable liquid and vapour Yüksek derecede yanıcı sıvı ve buhar
H226 Flammable liquid and vapour Yanıcı sıvı ve buhar
H227 Combustible liquid Yanıcı sıvı
H228 Flammable solid Yanıcı katı
H240 Heating may cause an explosion Isıtma patlamaya neden olabilir
H241 Heating may cause a fire or explosion Isıtma yangına veya patlamaya neden olabilir
H242 Heating may cause a fire Isıtma yangına neden olabilir
H250 Catches fire spontaneously if exposed to air Kendiliğinden yanarken havaya maruz kalma
H251 Self-heating: may catch fire Kendi kendine ısınma: yangını yakalayabilir
H252 Self-heating in large quantities; may catch fire Benlik çok fazla ısı salıyor, ateş yakıyor.
H260 In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously Suyla temas ettiğinde yanıcı gaz çıkarır ve kendi kendine tutuşur.
H261 In contact with water releases flammable gas Su ile temasında yanıcı gazlar açığa çıkarır.
H270 May cause or intensify fire; oxidizer Yanmaya neden olabilir veya alevlendirebilir; oksidanlar.
H271 May cause fire or explosion; strong oxidizer Yangın veya patlamaya neden olabilir, güçlü oksitleyici.
H272 May intensify fire; oxidizer Yangını şiddetlendirebilir, oksidanlar.
H280 Contains gas under pressure; may explode if heated Yüksek basınçlı gaz içerir ve ısıya maruz kalırsa patlayabilir.
H281 Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury Düşük sıcaklık yanmalarına veya hasara neden olabilecek donmuş gaz içerir.
H290 May be corrosive to metals Metalleri paslandırabilir.

Çevresel tehlike Environmental Hazards

H400 Verytoxictoaquaticlife Sudaki yaşam için çok toksik.
H401 Toxictoaquaticlife Sudaki yaşam için toksiktir.
H402 Harmfultoaquaticlife Sudaki yaşam için zararlıdır.
H410 Verytoxictoaquaticlifewithlonglastingeffects Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411 Toxictoaquaticlifewithlonglastingeffects Sudaki organizmalar için toksiktir ve uzun süreli etkilere sahiptir.
H412 Harmfutoaquaticlifewithlonglastingeffects Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.
H413 Maycauselonglastingharmfuleffectstoaquaticlife Sucul yaşam üzerinde uzun süre kalıcı zararlı etkilere neden olabilir.
H420 Harmspublichealthandtheenvironmentbydestroyingozoneintheupperatmospere Üst atmosfer ozon tabakasını yok ederek halk sağlığına ve çevreye zarar verin.

AB tehlike bildirimi European Union Hazard Statements

EUH001 Explosive when dry. Kuru iken patlayıcıdır.
EUH006 Explosive with or without contact with air. Hava patlaması ile temas veya temas etmemek
EUH014 Reacts violently with water. Su ile şiddetli reaksiyon verir.
EUH018 In use may form flammable/explosive vapour-air mixture. Kullanım sırasında yanıcı / patlayıcı bir buhar-hava karışımı oluşabilir.
EUH018a In use may form explosive vapour-air mixture. Kullanım sırasında patlayıcı bir buhar-hava karışımı oluşabilir.
EUH018b In use may form flammable vapour-air mixture. Kullanım sırasında yanıcı bir buhar-hava karışımı oluşabilir.
EUH019 May form explosive peroxides. Patlayıcı bir peroksit oluşabilir.
EUH029 Contact with water liberates toxic gas. Su ile temasında toksik gazlar çıkarır.
EUH030 Can become highly flammable in use. Kullanım sırasında oldukça yanıcı olabilir.
EUH031 Contact with acids liberates toxic gas. Asitle temasında toksik gazlar çıkarır.
EUH032 Contact with acids liberates very toxic gas. Yüksek derecede toksik gazları serbest bırakmak için asitle temas.
EUH044 Risk of explosion if heated under confinement. Kapalı koşullarda ısıtıldığında patlama tehlikesi vardır.
EUH059 Hazardous to the ozone layer. Ozon tabakası için tehlike.
EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Tekrarlanan temas, kuruluğa veya cildin çatlamasına neden olabilir.
EUH070 Toxic by eye contact. Göz teması toksiktir.
EUH071 Corrosive to the respiratory tract. Solunum yollarına zarar verir.
EUH201 Contains lead. Should not be used on surfaces liable to be chewed or sucked by children. Warning! Contains lead. Kurşun. Yüzey kullanılmamalıdır ve çocuklar tarafından kolayca çiğnenebilir veya emilebilir. Uyarı! Kurşun.
EUH201A Warning! Contains lead. Uyarı! Kurşun.
EUH202 Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds. Keep out of the reach of children. Anlık yapıştırıcı Tehlikeli. Cildi ve gözleri saniyeler içinde yapıştırır. Lütfen bu ilacı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
EUH203 Contains chromium (VI). May produce an allergic reaction. Alerjik reaksiyona neden olabilir.
EUH204 Contains isocyanates. See information supplied by the manufacturer. İzosiyanat içerir. Üretici tarafından verilen bilgilere bakınız.
EUH205 Contains epoxy constituents. See information supplied by the manufacturer. Epoksi reçinesi içerir. Üretici tarafından verilen bilgilere bakınız.
EUH206 Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine) . Uyarı! Diğer ürünlerle kullanmayın. Zararlı gazlar (klor) açığa çıkabilir.
EUH207 Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions. Uyarı! Kadmiyum içerir. Kullanım sırasında tehlikeli dumanlar oluşur. Üretici tarafından sağlanan bilgiler. Güvenlik talimatlarını izleyin.
EUH207-EG Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions. Uyarı! Kadmiyum içerir. Kullanım sırasında tehlikeli dumanlar oluşur. Üretici tarafından sağlanan bilgiler. Güvenlik talimatlarını izleyin.
EUH208 Contains (name of sensitising substance). May produce an allergic reaction. İçerir (hassaslaştırıcı maddenin adı). Alerjik reaksiyona neden olabilir.
EUH208-EG Contains (name of sensitising substance). May produce an allergic reaction. İçerir (hassaslaştırıcı maddenin adı). Alerjik reaksiyona neden olabilir.
EUH209 Can become highly flammable in use. Kullanımda oldukça yanıcı olabilir.
EUH209a Can become highly flammable in use. Kullanımda oldukça yanıcı olabilir.
EUH209b Can become flammable in use. Kullanımda yanıcı olabilir.
EUH209A Can become flammable in use. Kullanımda yanıcı olabilir.
EUH210 Safety data sheet available on request. Güvenlik bilgi formu gereksinimlerini sağlayın.
EUH401 To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use. İnsan sağlığı ve çevre için riskleri önlemek için kullanım talimatlarını izleyin.
İhtiyati açıklama
PRECAUTIONARY STATEMENTS

116 ayrı ve 33 karma uyarı bildirimi bulunmaktadır.
There are 116 individual and 33 combined Precautionary statements

Önlem cümlesi - olağan Precautionary statements – General

P101 If medical advice is needed,have product container or label at hand. Tıbbi yardım almak istiyorsanız, şişelerinizi ve etiketlerinizi getirmeyi unutmayın
P102 Keep out of reach of children. Bu ilacı çocukların erişiminden uzak tutun.
P103 Read label before use. Kullanmadan önce etiketi okuyun.

Önlem cümlesi - önleme Precautionary statements – Prevention

P201 Obtain special instructions before use. Kullanmadan önce özel talimatları alın.
P202 Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Tüm güvenlik önlemlerini okuyup anlayana kadar kullanmayın.
P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking. Isıdan / kıvılcım / açık alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içmek yasak.
P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.  Açık aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.
P220 Keep/Store away from clothing/…/combustible materials. Yanıcı malzemelerden / mağazalardan / mağazalardan uzak tutun.
P221 Take any precaution to avoid mixing with combustibles/… Yanıcı maddelerle karışmamak için her türlü önlemi alın ...
P222 Do not allow contact with air. Havaya dokunmayın.
P223 Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire. Su ile teması ihtimalinden uzak tutun, aksi halde şiddetli reaksiyona girerse parlama yangına neden olabilir.
P230 Keep wetted with … Nemli tutmak
P231 Handle under inert gas. İnert bir gazda çalıştırın.
P232 Protect from moisture. Nemi önleyin.
P233 Keep container tightly closed.  Kabı kapalı tutun.
P234 Keep only in original container. Sadece orjinal kabında kal.
P235 Keep cool. Serin tut.
P240 Ground/bond container and receiving equipment. Konteynerleri ve alıcı ekipmanı zemine temas ettirin / bağlayın.
P241 Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/…/equipment. Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / aydınlatma / ... / ekipman kullanın.
P242 Use only non-sparking tools. Sadece kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın.
P243 Take precautionary measures against static discharge. Elektrostatik boşalmayı önlemek için önlem alın.
P244 Keep reduction valves free from grease and oil.  Basınç düşürme valfini yağdan ve greslerden uzak tutun.
P250 Do not subject to grinding/shock/…/friction. Taşlama / şok /.../ sürtünmeye maruz bırakmayın.
P251 Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Tozu / dumanı / gazı / sisi / buharı / spreyi solumayın.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Toz / duman / gaz / buğu / buhar / sprey solumaktan kaçının.
P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Gözlerinize, cildinize veya giysilerinize dokunmayın.
P263 Avoid contact during pregnancy/while nursing. Hamilelik / emzirme döneminde temastan kaçının.
P264 Wash hands thoroughly after handling. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.
P264 Wash skin thouroughly after handling. Cildi iyice atın.
P270 Do not eat, drink or smoke when using this product. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.  Sadece açık havada veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Kirlenmiş iş kıyafetleri iş yerinden alınmamalıdır.
P273 Avoid release to the environment. Çevreye salıverilmesinden kaçının.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P281 Use personal protective equipment as required. İhtiyacınız olan kişisel koruyucu ekipmanı kullanın.
P282 Wear cold insulating gloves/face shield/eye protection. Soğuk eldiven / maske / göz koruyucu ekipman kullanın.
P283 Wear fire/flame resistant/retardant clothing. Ateşe / aleve dayanıklı / aleve dayanıklı giysiler giyin.
P284 Wear respiratory protection.  Solunum koruması kullanın.
P285 In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. Yetersiz havalandırma durumunda solunum koruması kullanın.
P231+P232 Handle under inert gas. Protect from moisture. İnert bir gazda. Nemi önleyin.
P235+P410 Keep cool. Protect from sunlight. Sakin ol Doğrudan güneş ışığından kaçının.

Önlem cümlesi - tepki Precautionary statements - Response

P301 IF SWALLOWED: Yutulduğunda
P304 IF INHALED: Solunursa
P305 IF IN EYES: Göze girersen
P306 IF ON CLOTHING: Eğer elbiselere
P307 IF exposed: Temas varsa
P308 IF exposed or concerned: Temas halinde veya karışmışsa
P309 IF exposed or if you feel unwell: Temas ederseniz veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız
P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Derhal bir detoksifikasyon merkezini veya doktoru / hekimi arayın.
P311 Call a POISON CENTER or doctor/physician. Detoksifikasyon merkezini veya doktoru / hekimi arayın.
P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
P313 Get medical advice/attention. Tıbbi tavsiye / tıbbi tavsiye alın
P314 Get medical advice/attention if you feel unwell. Rahatsızsanız, tıbbi yardım / tıbbi yardım alın.
P315 Get immediate medical advice/attention. Tıbbi tavsiye / tıbbi tavsiye alın
P320 Specific treatment is urgent (see … on this label). Acil özel tedavi (bu etikete bakınız).
P321 Specific treatment (see … on this label). Özel tedavi (bu etikete bakınız).
P322 Specific measures (see …on this label). Özel tedavi (bu etikete bakınız).
P330 Rinse mouth. gargara
P331 Do NOT induce vomiting.. Kusmaya neden olmayın.
P332 IF SKIN irritation occurs: Cilt tahrişi olursa:
P333 If skin irritation or rash occurs: Cilt tahrişi veya kızarıklığı meydana gelirse:
P334 Immerse in cool water/wrap n wet bandages. Soğuk suya daldırın / ıslak bandaj sarın.
P335 Brush off loose particles from skin. Ciltteki gevşek parçacıkları fırçalayın.
P336 Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area. Donmuş bölgeyi çözün ve ılık suyla yıkayın. Etkilenen bölgeyi ovalamayın.
P337 If eye irritation persists: Göz tahrişi devam ederse
P338 Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Görünmez gözler takıyorsanız ve çıkarması kolaysa, kontak lensleri çıkarın ve durulamaya devam edin.
P340 Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Hastayı temiz havaya aktarın ve solunum için uygun bir konumda dinlenmeyin.
P341 If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Solunum güçlüğü oluşursa, hastayı temiz havaya aktarın ve solunum için uygun bir pozisyonda dinlenmeye devam edin.
P342 If experiencing respiratory symptoms: Solunum semptomları ortaya çıkarsa:
P350 Gently wash with plenty of soap and water. Bol miktarda sabun ve su kullanın
P351 Rinse cautiously with water for several minutes. Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
P352 Wash with plenty of soap and water. Bol su ve sabunla yıkayın.
P353 Rinse skin with water/shower. Yıkama / duş yıkama cildi
P360 Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes. Kirlenmiş giysileri hemen yıkayın, cildi bol suyla yıkayın ve ardından çamaşırlarınızı çıkarın.
P361 Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın / çıkarın.
P362 Take off contaminated clothing and wash before reuse. Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P363 Wash contaminated clothing before reuse. Kirlenmiş giysiler yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilir.
P370 In case of fire: Yangın durumunda:
P371 In case of major fire and large quantities: Büyük yangınlar ve çok sayıda durumda:
P372 Explosion risk in case of fire. Yangında patlama tehlikesi vardır.
P373 DO NOT fight fire when fire reaches explosives. Patlayıcı maddelere yakıldığında ateşi saklamayın.
P374 Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Yangını söndürmek için normal güvenlik önlemlerini doğru mesafede alın.
P376 Stop leak if safe to do so. Oxidising gases (section 2.4) 1 Güvenli ise, sızıntıyı durdurun. Oksitleyici gaz.
P377 Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. Hava kaçağı: Hava kaçağı güvenli bir şekilde durdurulamazsa yangını söndürmeyin.
P378 Use … for extinction. Yangını söndürmek için ... kullanın.
P380 Evacuate area. Bölgeyi boşaltın.
P381 Eliminate all ignition sources if safe to do so. Güvenli ise, tüm tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırın.
P390 Absorb spillage to prevent material damage. Büyük hasarı önlemek için döküntüleri eminiz.
P391 Collect spillage. Hazardous to the aquatic environment Su ortamı için tehlikeli olan döküntüleri toplayın.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Yutulduğunda: Derhal zehir kontrol merkezini veya doktoru / hekimi arayın.
P301+P312 IF SWALLOWED: call a POISON CENTER or doctor/physician IF you feel unwell. Yutulduğunda: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Yutulması halinde: gargara. Kusmaya neden olmayın.
P302+P334 IF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet bandages. Cilt kirlenmişse: soğuk suya batırın / ıslak bandaj ile sarın
P302+P350 IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. Cildin üzerindeyse: bol miktarda sabun ve suyla hafifçe yıkayın
P302+P352 IF ON SKIN: wash with plenty of soap and water. Cilt teması gibi: Bol miktarda sabun ve suyla yıkayın.
P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off Immediately all contaminated clothing. Rinse SKIN with water/shower. Cildinize (veya saçınıza) bulaşırsa: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkarın. Cildi yıkayın / yıkayın.
P304+P312 IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Solunduğunda: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and Keep at rest in a position comfortable for breathing. Solunduğunda: Temiz havaya çıkarın, dinlenin ve solunum için uygun bir pozisyonda tutun.
P304+P341 IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Solunması halinde: Solunum zorsa, kurbanı temiz havaya alın ve solunum için uygun bir konumda dinlenmeye devam edin.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Gözlerinizle temas ederseniz, gözlerinizi birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın.
P306+P360 IF ON CLOTHING: Rinse Immediately contaminated CLOTHING and SKIN with plenty of water before removing clothes. Giysilerinize bulaşırsa: Derhal bulaşmış olan giysilerinizi ve cildinizi bol suyla yıkayın ve ardından giysilerinizi çıkarın.
P307+P311 IF exposed: call a POISON CENTER or doctor/physician. Temas halinde: Detoksifikasyon merkezini veya doktoru / hekimi arayın.
P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Maruz kalırsanız veya şüpheniz varsa: tıbbi yardım / öneri alınız.
P309+P311 IF exposed or if you feel unwell: call a POISON CENTER or doctor/physician. Bağlantıdaysanız veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız: ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
P332+P313 IF SKIN irritation occurs: Get medical advice/attention. Cilt tahrişi olursa: Tıbbi tavsiye / tıbbi tavsiye alın.
P333+P313 IF SKIN irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Cilt tahrişi veya kızarıklığı meydana gelirse: Tıbbi yardım / tıbbi yardım alın.
P335+P334 Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages. Ciltteki gevşek parçacıkları fırçalayın. Soğuk suya daldırın / ıslak bir bandajla sarın
P337+P313 IF eye irritation persists: Get medical advice/attention. Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi tavsiye / tıbbi tavsiye alın.
P342+P311 IF experiencing respiratory symptoms: call a POISON CENTER or doctor/physician. Solunum semptomları ortaya çıkarsa: ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
P370+P376 in case of fire: Stop leak if safe to Do so. Yangın durumunda, güvenli bir durumda sızıntıyı durdurun.
P370+P378 In case of fire: Use … for extinction. Yangın durumunda: yangını söndürmek için ... kullanın.
P370+P380 in case of fire: Evacuate area. Yangın durumunda: bölgeyi boşaltın.
P370+P380+P375 in case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. Yangın durumunda: bölgeyi boşaltın. Uzaktan ateş edin çünkü patlama tehlikesi vardır.
P371+P380+P375 in case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. Büyük yangınlar ve büyük miktarlarda, sitenin boşaltılması, patlama tehlikesini göz önünde bulundurur ve belli bir mesafeden ateşlenmelidir.

Önlem cümlesi - depolama Precautionary statements — Storage

P401 Store… hafıza
P402 Store in a dry place. Kuru bir yerde saklayın.
P403 Store in a well-ventilated place. İyi havalandırılmış bir alanda saklayın.
P404 Store in a closed container. Kapalı bir kapta saklayın.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens takıyorsanız ve çıkarması kolaysa, kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
P405 Store locked up. Kilitle ve sakla.
P406 Store in corrosive resistant/… container with a resistant inner liner. Korozyona dayanıklı / dirençli bir astar kabında saklayın.
P407 Maintain air gap between stacks/pallets. Yığın / palet arasında bir hava boşluğu bırakın.
P410 Protect from sunlight. Güneşe maruz kalmayı önleyin.
P411 Store at temperatures not exceeding … oC/…oF. ... oC /...oF değerini aşmayan sıcaklıklarda saklayın.
P412 Do not expose to temperatures exceeding 50 oC/ 122 oF. 50 oC / 122 oF üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P413 Store bulk masses greater than … kg/…lbs at temperatures not exceeding … oC/…oF. Depo, toplu olarak ... kg / ... lbs'den fazla olduğunda, sıcaklık ... CC / ... FF'yi geçmemelidir.
P420 Store away from other materials. Diğer malzemelerden uzak tutun.
P422 Store contents under… Depolama dizini altında ...
P402+P404 Store in a dry place. Store in a closed container. Kuru bir yerde saklayın. Kapalı bir kapta saklayın.
P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. İyi havalandırılmış bir alanda saklayın. Kabı kapalı tutun.
P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool. İyi havalandırılmış bir alanda saklayın. Serin tut.
P410+P403 Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Doğrudan güneş ışığından kaçının. İyi havalandırılmış bir alanda saklayın.
P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 oC/122oF. Doğrudan güneş ışığından kaçının. 50 oC / 122oF'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P411+P235 Store at temperatures not exceeding … oC/…oF. Keep cool Serin tut.

Önlem cümlesi - işleme Precautionary statements — Disposal

P501 Dispose of contents/container to..… İçeriğin / kabın işlenmesi .....
P502 Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling Geri dönüşüm / geri dönüşüm bilgisi için, lütfen üretici / tedarikçiye başvurun.
Su tehlike seviyesi
Water Hazard Class (WGK)

Alman su tehlike derecesi (wgk), bazen Alman su tehlike derecesi (wgk) olarak da adlandırılır. Bu genellikle SDS'nin 15. Bölümünde yer almaktadır. Alman Federal Su Yasası, sudaki tehlikeli maddelerle ilgilenen tesislerin, suyu kirlenmeye karşı koruyacak şekilde inşa edilmesini ve işletilmesini gerektirir. Bu amaçla, maddenin veya karışımın su tehlike derecesi (WGK) belirlenmeli, iletilmeli ve kaydedilmelidir.
"Suya Tehlikeli Maddelerin Kullanımına İlişkin Düzenlemeler" uyarınca 18 Nisan 2017(Verordnung_ber anlagen zum umgang mit wassergef_hrdendenden stoffen(AWSV))Sınıflandırma. Üç su seviyesi tehlikesi vardır(wgk):
German Water Hazard Class (WGK) sometimes is also called German Water Endangerment Class (WGK). This is often included in the section 15 of SDSs. German's Federal Water Act requires that facilities handling substances that are hazardous to waters must be built and operated in a way that water bodies are protected from pollutions. To this end, the Water Hazard Class (WGK) of a substance or mixture has to be determined, communicated and documented.
Classification is carried out on the basis of the Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)) of 18 April 2017. There are three water hazard classes (WGK):

1 low hazard to waters Suya düşük risk
2 hazard to waters Suya zararlıdır
3 severe hazard to waters Suya ciddi hasar
Ek olarak, maddeler suya zararsız (NWG) olarak sınıflandırılabilir veya genellikle suya zararlı (AWG) olarak kabul edilebilir.
Tehlike kategorisi kodu
RISK CODES

Tehlike kategorisi kodu, bir nesnenin tehlikesini tanımlamak için kullanılır. Tehlike kategorisi kodlarını, güvenlik önlemlerini ve belirtilen spesifik riskleri gösterebilir. Genel olarak kimyasal reaktifleri, tehlikeli maddeleri tanımlamak için kullanılır. Kimyasal olarak, kimyasal ajanların tehlikelerini tanımlamak için kullanılır. Bu risk ibaresi kodlarının aşağıdaki anlamları vardır:
Risk Codes is used to describe the danger of an object. It can indicate the danger category code, safety precautions and specific risks indicated. It is widely used to describe chemical reagents and dangerous goods. Chemically, it is used to describe the danger of chemical reagents. . These risk phrase codes have the following meanings:

1
Explosive when dry.
Kuru iken patlayıcı;
2
Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.
Darbe, sürtünme, yangın veya diğer tutuşma kaynakları nedeniyle patlama tehlikesi;
3
Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.
Darbe, sürtünme, yangın veya diğer tutuşma kaynakları nedeniyle patlama riski;
4
Forms very sensitive explosive metallic compounds.
Son derece hassas patlayıcı metal bileşikleri üretmek;
5
Heating may cause an explosion.
Isıtma patlamaya neden olabilir;
6
Explosive with or without contact with air.
Hava ile ya da temassız olarak patlayan;
7
May cause fire.
Yangına neden olabilir;
8
Contact with combustible material may cause fire.
Yanıcı maddelerle teması yangına neden olabilir;
9
Explosive when mixed with combustible material.
Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayan;
10
Flammable.
Yanıcı;
11
Highly flammable.
Son derece yanıcı;
12
Extremely flammable.
Son derece yanıcı;
14
Reacts violently with water.
Su ile şiddetli reaksiyon verir;
14/15
Reacts violently with water, liberating highly flammable gases.
Su ile şiddetli şekilde reaksiyona girer ve aşırı yanıcı gazlar bırakır;
15
Contact with water liberates extremely flammable gases.
Çok yanıcı bir gaz çıkarmak için su ile temas;
15/29
Contact with water liberates toxic, highly flammable gas.
Zehirli, aşırı yanıcı gazları çıkarmak için su ile temas;
16
Explosive when mixed with oxidizing substances.
Oksitleyici maddelerle karıştırıldığında patlayan;
17
Spontaneously flammable in air.
Havada kendiliğinden tutuşması kolaydır;
18
In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.
Kullanım sırasında yanıcı / patlayıcı bir buhar-hava karışımı oluşabilir;
19
May form explosive peroxides.
Patlayıcı peroksit üretebilir;
20
Harmful by inhalation.
Solunması halinde sağlığa zararlıdır;
20/21
Harmful by inhalation and in contact with skin.
Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır;
20/21/22
Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Solunum, cilt ile teması ve yutulması zararlıdır;
20/22
Harmful by inhalation and if swallowed.
Solunması ve yutulması zararlıdır;
21
Harmful in contact with skin.
Cilt ile teması zararlıdır;
21/22
Harmful in contact with skin and if swallowed.
Cilt ile teması ve yutulması toksiktir;
22
Harmful if swallowed.
Yutmak zararlıdır;
23
Toxic by inhalation.
Solunması halinde sağlığa zararlıdır;
23/24
Toxic by inhalation and in contact with skin.
Solunduğunda ve cilt ile temasında toksiktir;
23/24/25
Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Solunum, cilt ile teması ve yutulması toksiktir;
23/25
Toxic by inhalation and if swallowed.
Solunması ve yutulması toksiktir;
24
Toxic in contact with skin.
Cilt ile toksik;
24/25
Toxic in contact with skin and if swallowed.
Cilt ile teması ve yutulması toksiktir;
25
Toxic if swallowed.
Yutulduğunda toksik;
26
Very toxic by inhalation.
Solunması son derece toksiktir;
26/27
Very toxic by inhalation and in contact with skin.
Solunduğunda ve cilt ile temasında çok toksik;
26/27/28
Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Solunması, cilt ile teması ve yutulması nedeniyle çok toksik;
26/28
Very toxic by inhalation and if swallowed.
Solunduğunda ve yutulduğunda çok toksik;
27
Very toxic in contact with skin.
Cilt ile teması çok toksiktir;
27/28
Very toxic in contact with skin and if swallowed.
Cilt teması ve yutulması için çok toksik;
28
Very toxic if swallowed.
Yutulması halinde çok toksik;
29
Contact with water liberates toxic gas.
Toksik gazları serbest bırakmak için su ile temas;
30
Can become highly flammable in use.
Kullanım oldukça yanıcı hale gelir;
31
Contact with acids liberates toxic gas.
Toksik gazları serbest bırakmak için asitle temas;
32
Contact with acids liberates very toxic gas.
Aşırı toksik gazları serbest bırakmak için asitle temas;
33
Danger of cumulative effects.
Bir kümülatif etkiye sahip;
34
Causes burns.
Yanmalara neden olmak;
35
Causes severe burns.
Ciddi yanıklara neden olur;
36
Irritating to eyes.
Gözleri tahriş eder;
36/37
Irritating to eyes and respiratory system.
Gözleri ve solunum sistemini tahriş eder;
36/37/38
Irritating to eyes, respiratory system and skin.
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir;
36/38
Irritating to eyes and skin.
Gözleri ve cildi tahriş edicidir;
37
Irritating to respiratory system.
Solunum sistemini uyarın;
37/38
Irritating to respiratory system and skin.
Solunum sistemini ve cildi uyarır;
38
Irritating to skin.
Cildi tahriş eder;
39
Danger of very serious irreversible effects.
Ciddi geri dönüşümsüz etki riski;
39/23
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation.
Toksik: Solunduğunda aşırı ciddi geri dönüşü olmayan etki riski;
39/23/24
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
Zehirli: Solunduğunda ve cilt ile temasında çok ciddi geri dönüşü olmayan etki riski;
39/23/24/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda aşırı ciddi geri dönüşü olmayan etki riski;
39/23/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.
Toksik: Solunduğunda ve yutulduğunda ciddi geri dönüşü olmayan etki riski;
39/24
Toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin.
Zehirli: cilt ile geri dönüşümsüz temas riski vardır;
39/24/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
Toksik: Cilt ile temasında ve yutulduğunda çok ciddi geri dönüşü olmayan etki riski;
39/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects if swallowed.
Toksik: yutulduğunda ciddi geri dönüşü olmayan etki riski;
39/26
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation.
Son derece yüksek derecede toksik: Solunması halinde ciddi geri dönüşü olmayan etki riski vardır;
39/26/27
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
Son derece yüksek toksik: çok ciddi geri dönüşümsüz soluma ve cilt ile teması riski;
39/26/27/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Son derece yüksek toksik: geri dönüşümsüz ciddi bir soluma riski, cilt ile teması ve yutulması;
39/26/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.
Son derece yüksek derecede toksik: Ciddi ve geri dönüşümsüz bir soluma ve yutma riski;
39/27
Very toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin.
Son derece yüksek toksik: cilt ile geri dönüşümsüz temas riski vardır;
39/27/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
Son derece yüksek derecede toksik: cilt ile geri dönüşümsüz temas ve yutma riski önemli derecede vardır;
39/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects if swallowed.
Son derece yüksek toksik: yutulduğunda ciddi geri dönüşü olmayan etki riski vardır;
40
Possible risks of irreversible effects.
Geri dönüşümsüzlük riskleri olabilir;
R40/20
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation.
Zararlı: Solunduğunda geri dönüşü olmayan etki riski;
R40/20/21
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
Zararlı: Solunduğunda ve cilt ile temasında geri dönüşü olmayan etki riski;
R40/20/21/22
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Zararlı: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda geri alınamaz;
R40/20/22
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.
Zararlı: Solunduğunda ve yutulduğunda geri alınamaz;
R40/21
Harmful : possible risk of irreversible effects in contact with skin.
Zararlı: cilde maruz kalmak geri dönüşü olmayan bir risk oluşturabilir;
R40/21/22
Harmful : possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
Zararlı: Cilt ile temasında ve yutulduğunda geri dönüşü olmayan etki riski;
R40/22
Harmful : possible risk of irreversible effects if swallowed
Zararlı: yutulduğunda geri dönüşü olmayan etki riski;
R41
Risk of serious damage to eyes.
Gözlere ciddi hasar riski;
R42
May cause sensitization by inhalation.
Solunması alerjiye neden olabilir;
R42/43
May cause sensitization by inhalation and skin contact.
Solunum ve ciltle temas alerjiye neden olabilir;
R43
May cause sensitization by skin contact.
Deri teması alerjiye neden olabilir;
R44
Risk of explosion if heated under confinement.
Kapalı durumda ısıtma, patlama tehlikesi oluşturur;
R45
May cause cancer.
Kansere neden olabilir;
R46
May cause heritable genetic damage.
Geri dönüşü olmayan genetik hasara neden olabilir
R47
May cause birth defects.
Doğum kusurlarına neden olabilir;
R48
Danger of serious damage to health by prolonged exposure.
Uzun süre maruz kalmanın ciddi bir sağlık hasarı riski vardır;
R48/20
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar riski vardır;
R48/20/21
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.
Zararlı: Solunduğunda ve cilt ile uzun süreli temasta sağlığa ciddi hasar riski;
R48/20/21/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inh.,in contact with skin and if swallowed
Zararlı: Uzun süreli solunması, cilde ve yutulması ciddi bir sağlık tehlikesidir;
R48/20/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
Zararlı: Uzun süreli solunması ve yutulması ciddi sağlık tehlikeleri riski taşır;
R48/21
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
Zararlı: cilde uzun süre maruz kalmak, ciddi bir sağlık hasarı riski oluşturur;
R48/21/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
Zararlı: cilde uzun süre maruz kalmak ve yutmak, ciddi sağlık riskleri oluşturur;
R48/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.
Zararlı: uzun süreli maruz kalmanın yutulması ciddi sağlık riski taşır;
R48/23
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
Zehirli: uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar riski vardır;
R48/23/24
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.
Toksik: Solunduğunda ve cilt ile uzun süreli temasta sağlığa ciddi hasar riski;
R48/23/24/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inh.,in contact with skin and if swallowed
Zehirli: Uzun süreli solunması, cilt ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar riski;
R48/23/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
Zehirli: uzun süreli solunması ve yutulması halinde ciddi sağlık tehlikeleri riski vardır;
R48/24
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
Toksik: cilde uzun süre maruz kalmak, ciddi bir sağlık hasarı riski oluşturur;
R48/24/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
Zehirli: cilde uzun süre maruz kalmak ve yutulması halinde sağlık açısından ciddi bir tehlike oluşturur;
R48/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.
Toksik: Uzun süre yutulması halinde ciddi sağlık riski vardır;
R49
May cause cancer by inhalation.
Solunması kansere neden olabilir;
R50
Very toxic to aquatic organisms.
Sudaki organizmalar için çok toksik;
R50/53
Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir;
R51
Toxic to aquatic organisms.
Sucul yaşam için toksik;
R51/53
Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir;
R52
Harmful to aquatic organisms.
Sudaki yaşam için zararlıdır;
R52/53
Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir;
R53
May cause long-term adverse effects in aquatic environment.
Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir;
R54
Toxic to flora.
Flora için toksik;
R55
Toxic to fauna.
Fauna için toksik;
R56
Toxic to soil organisms.
Topraktaki organizmalar için toksik;
R57
Toxic to bees.
Arılar için toksik;
R58
May cause long-term adverse effects in the environment.
Çevrede uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir;
R59
Dangerous for the ozon layer.
Ozon tabakasına zararlıdır;
R60
May impair fertility.
Doğurganlığa zarar verebilir;
R61
May cause harm to the unborn child.
Doğmamış bebeklere zarar verebilir;
R62
Possible risk of impaired fertility.
Doğurganlığa zarar verme riski altında olabilir;
R63
Possible risk of harm to the unborn child.
Doğmamış bir bebeğe zarar verme riski olabilir;
R64
May cause harm to breastfed babies.
Emziren bebeklere zarar verebilir;
R65
Harmfull may cause lung damage if swallowed
Yutulduğunda ciğerlere zarar verebilir.
Güvenlik kodu
SECURITY CODES

EC güvenlik kodları, dünyanın birçok ülkesinde kimyasal veri sayfalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kodların anlamı aşağıdaki gibidir:

S1 Kapalı tutun.
S2 Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
S3 Serin bir yerde saklayın.
S4 Yerleşim yerlerinden uzakta saklayın.
S5 Saklayın ... (bir sıvının adı).
S6 Bir atmosferde saklayın (inert bir gazın adı).
S7 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
S8 Kabı kuru tutun.
S9 Kabı iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin.
S12 Kabı kapatmayın.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S14 Uzak durun ... (uyumsuz maddeleri listeler).
S15 Isıdan uzak tutun.
S16 Ateşten uzak tutun.
S17 Yanıcı malzemelerden uzak tutun.
S18 Konteynırları kullanırken ve açarken dikkatli olun.
S20 Kullanırken aynı anda yemek yemeyin.
S21 Kullanırken sigara içmeyin.
S22 Tozu solumayınız.
S23 Buhar solumayın.
S24 Cilt ile temasından sakının.
S25 Gözlerinizle temastan kaçının.
S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S27 Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın.
S28 Cilt ile temasında derhal bol sabunla yıkayın.
S29 Kalıntıyı drenaj içine dökmeyin.
S30 Bu ürüne asla su eklemeyin.
S33 Statik elektriğin oluşmasını önlemek için koruyucu önlemler alın.
S35 Bu malzemenin kalıntısı ve kabı güvenli bir şekilde imha edilmelidir.
S36 Uygun koruyucu kıyafet giyin.
S37 Uygun koruyucu eldiven kullanın.
S38 Havalandırması zayıf bir alanda uygun bir solunum cihazı kullanın.
S39 Göz / yüz koruması kullanın.
S40 Toprağı ve madde ile kirlenmiş nesneleri temizleyin ve kullanın (uygun temizlik malzemesi adı).
S41 Yangın ve / veya patlama durumunda solumayınız.
S42 Yangınları söndürürken uygun solunum cihazı kullanın.
S43 Yangınla mücadele için ... kullanın (uygun bir yangın söndürme cihazı adı).
S45 Kaza geçirirseniz veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, yardım almak için doktora gidin (tercihen ürün kabının etiketini alın).
S46 Yanlışlıkla yutulması durumunda tıbbi yardım alın (ürün konteynırlarını veya etiketlerini gösterin).
S47 Sıcaklığı aşmamak ...
S48 Nemli tut (bir maddenin adı) ile ...
S49 Sadece orjinal kabına kaydedilebilir.
S50 Karıştırmayın ...
S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
S52 Geniş iç mekanlarda kullanılması tavsiye edilmez.
S53 Maruz kalmaktan kaçının - kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
S56 Kalıntı ve paketleme kabını özel olarak belirlenmiş bir atık toplama noktasında atın.
S57 Çevresel kirlenmeyi önlemek için uygun bir kap kullanın.
S59 Geri dönüşüm için üretici ve tedarikçi tarafından sağlanan bilgilere bakın.
S60 Bu maddenin kalıntısı ve kabı tehlikeli atık olarak imha edilmelidir.
S61 Çevreye zarar vermekten kaçının. Özel talimatlara / güvenlik veri sayfasına bakın.
S62 Yutulduğunda, kusturmaya çalışmayın, derhal tıbbi yardım isteyin ve ürün kabını veya etiketini gösterin.
S1/2 Mühürlü tutun ve çocuklardan uzak tutun.
S24/25 Cilt ve göz temasını önleyin.
S36/37 Uygun koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın.
S36/37/39 Uygun koruyucu kıyafet, eldiven ve koruyucu gözlük veya yüz siperi kullanın.
S37/39 Uygun eldiven ve koruyucu gözlük veya yüz siperi kullanın.
Tehlikeli mal işareti ve logosu

Birçok ülke, ürünün konteynırlarının görünümünde tehlikeli sembolik işaretlere ihtiyaç duyar, bu semboller aşağıdaki şekilde ifade edilir:

E E : Explosive Patlayıcılar Explosive Patlayıcılar
O O : Oxidizing agent oksidan Oxidizing agent oksidan
F++ F++ : Extremely flammable Son derece yanıcı Extremely flammable Son derece yanıcı
F+ F+ : Highly flammable Son derece yanıcı Highly flammable Son derece yanıcı
F F : Flammable yanıcı Flammable yanıcı
T+ T+ : Very toxic zehirli Very toxic zehirli
T T : Toxic zehirli Toxic zehirli
Xn Xn : Harmful zararlı Harmful zararlı
Xi Xi : Irritant uyarıcı Irritant uyarıcı
C C : Corrosive Aşındırıcı maddeler Corrosive Aşındırıcı maddeler
N N : Dangerous for the environment Çevreye zararlıdır Dangerous for the environment Çevreye zararlıdır
Piktogram sembolü ve tehlikeli madde işareti
PICTOGRAMS AND HAZARD CODES

Mevcut AB sistemindeki en belirgin değişiklik piktogramdır (eskiden tehlike sembolü olarak bilinir).
Compared to the current EU system the most noticeable change are the pictograms (formerly: hazard symbols).

Not: GHS piktogramlarının çoğu eski sistemle aynı olmasına rağmen, GHS 04, GHS 07 ve GHS 08 piktogramları yepyenidir. GHS sistemi 16 fizik, 10 sağlık ve 3 çevresel tehlike kategorisine dayanmaktadır ve aşağıdaki iletişim unsurlarını içerir:
Note: While the most of the GHS pictograms have an equivalent in the old system, the pictograms GHS 04, GHS 07 and GHS 08 are completely new. The GHS System is built on 16 physical, 10 health and 3 environmental hazard classes and comprises the following communication elements:

tanım(Description) Piktogram sembolü(Pictogram) Tehlike kategorileri ve tehlike kategorileri Hazard class and hazard category
GHS01
Patlatılmış bomba
(Exploding Bomb)
GHS01 Patlatılmış bomba(Exploding Bomb) Kararsız patlayıcı Unstable explosives
Patlayıcılar kategorisi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Explosives of Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Kendi kendine reaktif madde ve karışımları, A, B kategorileri Self reactive substances and mixtures, Types A,B
Organik peroksitler, A, B kategorileri Organic peroxides, Types A,B
GHS02
alev
(Flame)
GHS02 alev(Flame) Yanıcı gaz kategorisi 1 Flammable gases, category 1
Yanıcı sol, sınıf 1, 2 Flammable aerosols, categories 1,2
Yanıcı sıvı, kategori 1, 2, 3 Flammable liquids, categories 1,2,3
Yanıcı katılar, kategori 1, 2 Flammable solids, categories 1,2
Kendinden reaktif maddeler ve karışımları, B, C, D, E, F tipleri Self-reactive substances and mixtures, Types B,C,D,E,F
Kendiliğinden yanma sıvı kategorisi 1 Pyrophoric liquids, category 1
Kendiliğinden yanma katı kategorisi 1 Pyrophoric solids, category 1
Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar, kategori 1,2 Self-heating substances and mixtures,
Suyla temas eden ve yanıcı gazları açığa çıkaran maddeler ve karışımlar Kategori 1, 2, 3 Substances and mixtures, which in contact with water, emit flammable gases, categories 1,2,3
Organik peroksit, kategori B, C, D, E, F Organic peroxides, Types B,C,D,E,F
GHS03
Halkalarla çevrili alev
(Flame Over Circle)
GHS03 Halkalarla çevrili alev(Flame Over Circle) Yükseltgen gaz, sınıf 1 Oxidizing gases, category 1
Oksitleyici sıvı, kategori 1, 2, 3 Oxidizing liquids, categories 1,2,3
GHS04
Gaz tüpü
(Gas Cylinder)
GHS04 Gaz tüpü(Gas Cylinder) Basınç altındaki gaz: Gases under pressure:
Sıkıştırılmış gaz Compressed gases
Sıvılaştırılmış gaz Liquefied gases
Donma sıvılaştırılmış gaz Refrigerated Liquefied gases
Çözünmüş gaz Dissolved gases
GHS05
korozyon
(Corrosion)
GHS05 korozyon(Corrosion) Korozyon metal, kategori 1 Corrosive to metals, category 1
Aşındırıcı cilt, kategori 1A, 1B, 1C Skin corrosion, categories 1A,1B,1C
Ciddi göz hasarı, kategori 1 Serious eye damage, category 1
GHS06
Kurukafa resmi
(Skull and Crossbones)
GHS06 Kurukafa resmi(Skull and Crossbones) Akut toksisite (oral, cilt teması, soluma), kategori 1, 2, 3 Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), categories 1,2,3
GHS07
Ünlem işareti
(Exclamation Mark)
GHS07 Ünlem işareti(Exclamation Mark) Akut toksisite (oral, cilt teması, soluma), kategori 4 Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), category 4
Deri tahrişi, kategori 2 Skin irritation, category 2
Göz tahrişi, kategori 2 Eye irritation, category 2
Cilt alerjileri, kategori 1 Skin sensitisation, category 1
Özel hedef organ toksisitesi - bir temas, kategori 3 Specific Target Organ Toxicity – Single exposure, category 3
GHS08
Sağlık tehlikesi
(Health Hazard)
GHS08 Sağlık tehlikesi(Health Hazard) Solunum yolu alerjisi, kategori 1 Respiratory sensitization, category 1
Eşey hücre mutasyonu, kategori 1A, 1B, 2 Germ cell mutagenicity, categories 1A,1B,2
Kanserojenite, Kategori 1A, 1B, 2 Carcinogenicity, categories 1A,1B,2
Üreme toksisitesi, kategori 1A, 1B, 2 Reproductive toxicity, categories 1A,1B,2
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek maruz kalma, kategori 1, 2 Specific Target Organ Toxicity – Single exposure, categories 1,2
Spesifik hedef organ toksisitesi - tekrarlanan maruz kalma, kategori 1, 2 Specific Target Organ Toxicity – Repeated exposure, categories 1,2
Solunum tehlikesi, kategori 1 Aspiration Hazard, category 1
GHS09
çevre
(Environment)
GHS09 çevre(Environment) Su ortamına zarar Hazardous to the aquatic environment
Akut tehlike, kategori 1 Acute hazard, category1
Kronik tehlike, kategori 1, 2 Chronic hazard, categories 1,2